Board Refreshment

Wat doet de Raad van Toezicht (RvT)?

De Raad van Toezicht kent verschillende taken en verantwoordelijkheden. Deze staan meestal in de branchecode van de betreffende organisatie en in elk geval in de statuten en reglement van Toezicht van de organisatie. Sinds 1 juli 2021 is er ook een wettelijke grondslag voor de Raad van Toezicht.

Een RvT duidt meestal op het intern toezichthoudend orgaan van een vereniging of stichting. Non-profit organisaties hebben dus veelal een Raad van Toezicht. Een individueel lid van een RvT heet een toezichthouder.  

Toezicht

De Raad houdt toezicht op de langetermijnwaardecreatie van de organisatie. Dit betekent toezicht houden op de financiële gezondheid en de risicobeheersing, maar ook op de uitvoering van de strategie en of de belangen van stakeholders voldoende zijn gewaarborgd door directie/ bestuur. 

Werkgeversrol

Daarnaast stelt de RvT directie/bestuur aan en is haar werkgever. Dit betekent dat de RvT verantwoordelijk is voor de samenstelling van directie/bestuur en voor de bezoldiging (de voorwaarden en beloning van directie/bestuur). 

Klankbord

De RvT dient tegelijkertijd als klankbord voor de directie/bestuur. Zo spiegelt de RvT de strategie en ondersteunt bij strategische vraagstukken. De RvT geeft gevraagd en ongevraagd advies. 

Daarnaast legt de directie/bestuur aan de Raad belangrijke voorstellen voor ter goedkeuring. 

Het is dus heel belangrijk dat alle leden van de Raad onafhankelijk zijn van de organisatie en t.o.v. directie/bestuur om goed te kunnen functioneren en onafhankelijk een oordeel te kunnen vormen.

Netwerk

In aanvulling op bovenstaande verantwoordelijkheden kan een RvT ook een belangrijke rol spelen in het netwerk van en rond de organisatie. Denk aan een luisterend oor bij de leden van een vereniging of een cliëntenraad. 

Ook de mogelijkheid om (leden van) de directie/bestuur te introduceren binnen het netwerk van de verschillende toezichthouders kan van belang zijn. Daarom zie je regelmatig in een vacaturetekst ook de vraag om een relevant netwerk. 

Meer weten over hoe je toezichthouder resp. lid van een Raad van Commissarissen wordt? Klik hier