Board Refreshment

Wat is het verschil tussen Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht?

RvC

De rechtspersonen B.V. en N.V. kennen een RvC. De plichten en bevoegdheden van een RvC zijn wettelijk vastgelegd in Burgerlijk wetboek, boek 2. 

RvT

De rechtspersonen stichtingen en verenigingen (veelal non-profit sector) kennen over het algemeen een RvT. Sinds de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) op 1 juli 2021 zijn ook de de plichten en bevoegdheden van de RvT vastgelegd in de wet. Voor de invoering van de WBTR waren de plichten en bevoegdheden van een RvT enkel vastgelegd in statuten en reglementen. Hiermee was de RvT dus fundamenteel anders dan een RvC. Met de invoering van de WBTR sluiten de regels voor stichtingen en verenigingen aan op de regels voor de B.V. en N.V. en is er dus geen fundamenteel verschil meer.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen. Denk bv. aan woningbouwcorporaties, organisaties zonder winstoogmerk, die hebben meestal een RvC. En bij de rechtspersoon coöperaties zijn er ook verschillen. Bij een zorgcoöperatie tref je meestal een RvT, maar bv. de zuivelcoöperatie kent weer een RvC. Hierdoor worden de termen RvC en RvT vaak als synoniemen gebruikt.

Governance Codes

Om de Governance te waarborgen en ontwikkelingen terug te laten komen, zijn er verschillende sectoren die de plichten en bevoegdheden hebben vastgelegd in een sector brede Corporate Governance code, bijvoorbeeld woningcorporaties

Governancecode woningcorporaties 2020

of beursgenoteerde bedrijven (www.mccg.nl/de-code).

Corporate Governance Code

Monitoringscommissie corporate governance

Deze sector brede corporate governance code worden regelmatig besproken en eens in de zoveel jaren herzien door de monitoringscommissie corporate governance. Zo zie je maatschappelijke bewegingen en vragen terugkomen door aanpassingen resp. adviezen in opvolgende codes. Denk bv. aan de nauwkeurigheid en transparantie van verantwoording door de Raad en de samenstelling van de Raad. 

De monitoringscommissie corporate governance ziet ook toe op hoe de gedragscode wordt nageleefd.

Wil je hier meer over weten en overweeg je een opleiding? Klik hier