Board Refreshment

Wat betekent het ‘vrouwenquotum’ voor de RvC?

Wat betekent het ‘vrouwenquotum’ voor de RvC?

Het ingroeiquotum, ook wel het vrouwenquotum voor de Raad van Commissarissen is in februari 2021 aangenomen in de Tweede Kamer. Op 28 september 2021 is het wetvoorstel Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen aangenomen in de Eerste Kamer. De wet heeft tot doel de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de top van grote bedrijven evenwichtiger te maken.


Wat houdt het ‘vrouwenquotum’ in?

Grote naamloze en besloten vennootschappen worden verplicht om passende en ambitieuze streefcijfers te formuleren voor de verhouding tussen mannen en vrouwen in het bestuur, de raad van commissarissen en de subtop. Daarover dienen zij te rapporteren aan de Sociaal Economische Raad (SER).

Verder regelt het wetsvoorstel dat de samenstelling van de raad van commissarissen en niet-uitvoerende bestuurders van grote naamloze en besloten vennootschappen evenwichtig moet zijn in die zin dat deze ten minste voor een derde uit mannen en een derde uit vrouwen bestaat. Een benoeming in strijd met dit quotum is nietig. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming.


Geldt het ‘vrouwenquotum’ ook voor de Raad van Toezicht?

Nee, het quotum zal niet gelden voor de Raad van Toezicht. Dit neemt natuurlijk niet weg dat het belang van een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen in een RvT ook erg belangrijk is. Een minimum van een derde mannen en een derde vrouwen is daarin ook een goede richtlijn. Wij adviseren altijd een 50/50 streefcijfer te hanteren. In de verschillende sector governance codes, zoals bijvoorbeeld de Code Culturele Diversiteit en de Fair Practice Code wordt er ook uitgebreid stilgestaan bij het belang van diversiteit en inclusie.


Tips voor werving en selectie

Bij de werving en selectie van een nieuw lid voor de raad van commissarissen is het met de invoering van het quotum extra belangrijk om vooruit te kijken naar het aftreedschema en een stap verder te kijken dan de eerstvolgende wiens termijn afloopt. Zo houd je de verhouding mannen en vrouwen in de raad gemakkelijk in balans. Daarnaast is er genoeg vrouwelijk en mannelijk talent voor de rol van commissaris of toezichthouder. Het is ook echt van toegevoegde waarde om hier een specialistisch bureau in te schakelen die dit talent al vaak op het netvlies heeft en weet hoe je dit talent ook kunt bereiken. Zo zal het voldoen aan het quotum geen enkel probleem zijn.

Een keer vrijblijvend sparren over de samenstelling van jouw RvC?